0
 ΕΙΣΟΔΟΣ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Tο περιεχόμενο του δικτυακού τόπου, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, της συνολικής εμφάνισης και ιδίως των προσφερόμενων προς πώληση κοσμημάτων μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop) αποτελούν αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας της ανωτέρω δημιουργού και προστατεύονται από τις διατάξεις του Ν. 2121/1993. Ορισμένα από τα εκτιθέμενα κοσμήματα είναι κατοχυρωμένα στον ΟΒΙ ως βιομηχανικά σχέδια, και προστατεύονται συγχρόνως και από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού (Π.Δ. 259/1997) και ευρωπαϊκού (Οδηγία 98/71/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13-10-1998) δικαίου περί βιομηχανικής ιδιοκτησίας, καθώς και των διεθνών συμβάσεων.

1. Ο διαδικτυακός τόπος www.gazepi.com ανήκει στην ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΓΑΖΕΠΗ, που εδρεύει στην Ρούσβελτ 6, στη Λάρισα, στην Ελλάδα . Ο εν λόγω διαδικτυακός τόπος προσφέρει τεχνολογικά προηγμένες υπηρεσίες και εφαρμογές σε όλους (εφεξής, χρήστης/επισκέπτης) υπό τους παρακάτω όρους χρήσης. Οι όροι αυτοί μαζί με τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος αποτελούν ενιαίο σύνολο. Ο χρήστης/επισκέπτης του διαδικτυακού τόπου καλείται να διαβάσει προσεκτικά όλους τους όρους χρήσης και να προβεί σε επίσκεψη/χρήση των ιστοσελίδων/υπηρεσιών τους μόνον εφόσον τους αποδέχεται πλήρως.

2. Τα δικαιώματα επί του περιεχομένου (λ.χ. προγράμματα, πληροφορίες, δεδομένα) του διαδικτυακού τόπου προστατεύονται από Ελληνικούς, Κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί πνευματικής/διανοητικής ιδιοκτησίας. Τα ονόματα, λογότυπα, εικόνες και διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν την ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΓΑΖΕΠΗ είναι αποκλειστικά σήματα και διακριτικά γνωρίσματα της ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΓΑΖΕΠΗ και προστατεύονται από τους ελληνικούς και κοινοτικούς νόμους περί εμπορικών σημάτων, πνευματικής ιδιοκτησίας και αθέμιτου ανταγωνισμού.

3. Η ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΓΑΖΕΠΗ καταβάλλει κάθε προσπάθεια έτσι ώστε το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που εμφανίζονται κάθε φορά στο διαδικτυακό τόπο να είναι κατά το δυνατόν ακριβή και αληθή, δεν φέρει, όμως, καμία ευθύνη για την αξιοπιστία, πληρότητα ή επικαιρότητα τους. Η ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΓΑΖΕΠΗ παρέχει το περιεχόμενο (π.χ. πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες, απεικονίσεις) και τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω των διαδικτυακών τόπων «ΟΠΩΣ ΑΚΡΙΒΩΣ ΕΧΟΥΝ» και χωρίς κανενός είδους εγγύηση. Σε καμία περίπτωση η ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΓΑΖΕΠΗ δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής, αστικής ή/και ποινικής, φύσης ούτε για τυχόν οποιαδήποτε ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική) από επισκέπτες/χρήστες αυτού του διαδικτυακού τόπου. Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στον παρόντα διαδικτυακό τόπο αποτελούν μία προσφορά προς τον χρήστη/επισκέπτη του διαδικτυακού τόπου της ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΓΑΖΕΠΗ και γενικά προς την κοινότητα των χρηστών του διαδικτύου.

4. Ο διαδικτυακός τόπος www.gazepi.com ενδέχεται να παράσχει στους χρήστες/επισκέπτες των υπηρεσιών τους τη δυνατότητα ψηφοφορίας ή/και δημοσκόπησης πάνω σε επίκαιρα ζητήματα τα οποία διατυπώνονται με τη μορφή ερωτημάτων. Οι απαντήσεις των ψηφοφόρων ή/και ατόμων που συμμετέχουν στη δημοσκόπηση καταγράφονται, αναλύονται και σχολιάζονται από τον ιδιοκτήτη για την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με το συγκεκριμένο θέμα που τίθεται για ψηφοφορία ή/και δημοσκόπηση.

5. Η χρήση του διαδικτυακού τόπου www.gazepi.com πρέπει να γίνεται αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που να μην περιορίζει ή εμποδίζει τη χρήση του από τρίτους. Ο χρήστης/επισκέπτης του διαδικτυακού τόπου υποχρεούται να τους χρησιμοποιεί σύμφωνα με το νόμο, και τους παρόντες όρους χρήσης. Ο χρήστης/επισκέπτης του διαδικτυακού τόπου πρέπει να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία και να επηρεάσουν αρνητικά ή να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή των υπηρεσιών του διαδικτυακού τόπου και της ιδίας της ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΓΑΖΕΠΗ.

6. Ο διαδικτυακός τόπος www.gazepi.com ενδέχεται να εμπεριέχει παραπομπές (συνδέσμους) σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων μόνο προς πληροφόρηση, για τους οποίους η ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΓΑΖΕΠΗ δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο των ιστοσελίδων τους ή για οποιαδήποτε ζημία προκύψει από τη χρήση τους, καθώς οι χρήστες/επισκέπτες του διαδικτυακού τόπου της ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΓΑΖΕΠΗ αποκτούν πρόσβαση σε αυτές με δική τους ευθύνη.

7. Η ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΓΑΖΕΠΗ καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή λειτουργία του δικτύου του, παρόλο που δεν εγγυάται ότι οι λειτουργίες των διακομιστών (servers) θα είναι αδιάκοπες ή χωρίς κανενός είδους σφάλμα, απαλλαγμένες από ιούς ή άλλα παρόμοια στοιχεία.

8. Η ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΓΑΖΕΠΗ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, προσθέτει, μεταβάλλει το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες του διαδικτυακού τόπου www.gazepi.com, καθώς και τους όρους χρήσης αυτών, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο, χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση, με μόνη την ανακοίνωσή τους μέσω του κάθε διαδικτυακού της τόπου.

9. Δεδομένης της μορφής του Διαδικτύου, η ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΓΑΖΕΠΗ, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε μορφή ζημίας υποστεί ο χρήστης/επισκέπτης της ιστοσελίδας, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του διαδικτυακού τόπου www.gazepi.com. Επίσης, η ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΓΑΖΕΠΗ δεν εγγυάται ότι κάθε σχετικός μ' αυτόν διαδικτυακός τόπος ή οι διακομιστές (servers) μέσω των οποίων αυτά τίθενται στη διάθεσή των χρηστών/επισκεπτών, δεν περιέχουν «ιούς» ή άλλα επιζήμια συστατικά, όπως δεν εγγυάται την ορθότητα, την πληρότητα ή τη διαθεσιμότητα των περιεχομένων, ιστοσελίδων, υπηρεσιών, επιλογών ή τα αποτελέσματα από τη χρήση τους.

10. Η χρήση/επίσκεψη του διαδικτυακού τόπου www.gazepi.com προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των περιγραφόμενων εδώ όρων χρήσης. Η πλοήγηση και παραμονή στον κάθε διαδικτυακό τόπο, συνιστά έμπρακτη αποδοχή των όρων.

11. Το παρόν και οι ειδικότεροι όροι χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος αποτελούν ενιαίο σύνολο και τη συνολική συμφωνία μεταξύ της η ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΓΑΖΕΠΗ και του χρήστη/επισκέπτη της ιστοσελίδας www.gazepi.com και δεσμεύει μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση αυτών των όρων χρήσης δεν λαμβάνεται υπόψη και δεν αποτελεί μέρος αυτής της συμφωνίας αν δεν εκφράζεται εγγράφως και ενσωματωθεί στους όρους χρήσης. Τυχόν ακυρότητα κάποιου όρου δεν επιφέρει την ακυρότητα των υπολοίπων. Η μη ενάσκηση από την ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΓΑΖΕΠΗ των δικαιωμάτων της που απορρέουν από τους παρόντες όρους, δεν συνεπάγεται παραίτησή της από αυτά.

12. Για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει από την παρούσα συμφωνία, αρμόδια ορίζονται τα καθ΄ύλη δικαστήρια της Λάρισας.